Doktoranci

Doktoranci

Praktyczne informacje dla doktorantów Szkoły Doktorskiej UEW

 • Dziekan dokonuje przyjęcia do Szkoły Doktorskiej w drodze wpisu na listę doktorantów.  
 • 1 października kandydat przyjęty do Szkoły podpisuje ślubowanie, co jest równoznaczne z uzyskaniem statusu doktoranta. Doktorant otrzymuje Legitymację Doktoranta
 • Doktorant zobowiązany jest do założenia ORCID po podpisaniu ślubowania (ma na to maksymalnie miesiąc). ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – kod alfanumeryczny stworzony dla unikalnego identyfikowania autorów i współautorów publikacji naukowych i akademickich. Informacje i instrukcja o zakładaniu nr ORCID na stronie Biblioteki: http://www.bg.ue.wroc.pl/otwarta_nauka/20092/naukowiec_w_sieci.html
 • Do oceny śródokresowej doktorant nie może być zatrudniony jako pracownik dydaktyczny czy naukowy. Może jednak pracować lub prowadzić własną działalność gospodarczą. 
 • Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów.
 • Termin złożenia rozprawy doktorskiej może być przedłużony, nie dłużej jednak niż o 2 lata, na zasadach określonych w Regulaminie Szkoły Doktorskiej. 
 • Doktorant jest zobowiązany do przestrzegania terminów zaliczeń  podanych w harmonogramie roku akademickiego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 
 • Niezaliczenie przedmiotu w danym terminie skutkuje skreśleniem z listy doktorantów Szkoły i jest nieodwracalne. Nie ma bowiem powtarzania semestru, kształcenia warunkowego. Osobie skreślonej z listy doktorantów nie przysługuje prawo do wznowienia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Skreślony doktorant może powrócić do Szkoły Doktorskiej wyłącznie po ponownym odbyciu procesu rekrutacji. 
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” kształcenie zawiesza się na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego.
 • W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia doktorantowi wyznacza się promotora lub promotorów. Na wniosek promotora wyznacza się promotora pomocniczego
 • Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje Indywidualny Plan Badawczy (IPB) zawierający harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i składa go w Biurze Szkoły Doktorskiej w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia (do 30 września następnego roku). Plan musi być zaopiniowany i podpisany przez promotora, w wypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest przedstawiany również po zaopiniowaniu przez tego promotora. Realizacja Indywidualnego Planu Badawczego podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w Programie kształcenia. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. 
 • Indywidualny Plan Badawczy określa termin złożenia rozprawy doktorskiej. Termin ten może być przedłużony, nie dłużej jednak niż o 2 lata, na zasadach określonych w Regulaminie Szkoły Doktorskiej. 
 • Wszelka korespondencja między Biurem Szkoły a doktorantem prowadzona jest w domenie: ue.wroc.pl. imię[email protected]
 • Doktorant musi znać Regulamin Szkoły Doktorskiej, Program kształcenia i obowiązujące go przepisy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.
 • Raz w roku akademickim doktorant bierze udział w Otwartej Sesji Doktoranckiej, na której ma obowiązek przedstawić realizację IPB. Terminy sesji wyznacza Szkoła Doktorska na podstawie Programu kształcenia. 
 • Na koniec każdego roku akademickiego doktorant jest zobowiązany złożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej kartę osiągnięć doktoranta
 • Doktoranci biorący udział w kształceniu w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy na koniec roku akademickiego składają raport przygotowany zgodnie z wytycznymi ministerstwa. 
 • Program kształcenia przewiduje odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć i uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin dydaktycznych rocznie. Nie ma możliwości przeniesienia niezrealizowanych godzin praktyki na następny rok akademicki. Niezaliczona praktyka to niezrealizowanie wymaganego Programu kształcenia w danym roku akademickim, co będzie skutkować skreśleniem, analogicznie do braku zaliczenia danego przedmiotu. Nie należy przekraczać godzin praktyk zawodowych wskazanych przez Program kształcenia zarówno co do samodzielnego prowadzenia zajęć, jak i uczestniczenia w zajęciach. Dokładna liczba godzin odbywanych praktyk jest podana w Programie kształcenia. 
 • W połowie okresu kształcenia (po czwartym semestrze) realizacja Indywidualnego Planu Badawczego podlega ocenie śródokresowej. Ocena śródokresowa kończy się̨ wynikiem pozytywnym albo negatywnym ogłaszanym doktorantowi. Od pozytywnego wyniku oceny śródokresowej uzależniona jest zarówno kontynuacja kształcenia w szkole doktorskiej, jak i minimalna wysokość stypendium otrzymywanego przez doktoranta. Natomiast negatywny wynik oceny równoznaczny jest ze skreśleniem z listy doktorantów.
 • Doktorant może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym i w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium. 
 • Informację o sylabusach obowiązujących do poszczególnych kursów można znaleźć na: https://ue.e-sylabus.pl/forStudents 
 • Doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie, stypendium nie podlega zwrotowi. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego nie może przekroczyć 4 lat (8 semestrów). Doktorant otrzymuje stypendium, zgodnie z art. 209 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Tylko doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie.
 • Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej (ust. 4): 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa; 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.
 • Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w ust. 4 pkt 1.  
 • Kwoty stypendium: przed oceną śródokresową: 3 466,90 PLN brutto, po ocenie śródokresowej: 5 340,90 PLN.
 • Dodatek dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (zwiększenie o 30% kwoty) – 1040,07 PLN przed oceną śródokresową, 1602,27 PLN po ocenie śródokresowej.
 • Stypendia doktoranckie są  objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i wypadkowym. Dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe. W wypadku ubezpieczeń  zdrowotnych (są one dobrowolne) doktoranci będą ubezpieczeni przez podmiot prowadzący Szkołę Doktorską, o ile nie mają tego ubezpieczenia z innego tytułu i ukończyli 26 rok życia. Jeżeli doktorant ma być objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, jest zobowiązany zgłosić to w Biurze Szkoły Doktorskiej. 
 • Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w Programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy.
 • Doktorant może ubiegać się o kredyt studencki. Przepisy o kredytach studenckich stosuje się odpowiednio, z tym że:
  • kredyt może otrzymać doktorant, który nie ukończył 35. roku życia;
  • kredyt jest udzielany na okres kształcenia w szkole doktorskiej tylko raz, nie dłużej niż na 4 lata. 

Doktoranta skreśla się z listy doktorantów w wypadku:  

 1. negatywnego wyniku oceny śródokresowej;
 2. niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym;  
 3. rezygnacji z kształcenia.  

Doktorant może być skreślony z listy doktorantów w przypadku:

 1. niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;  
 2. niewywiązywania się z obowiązków, o których mowa w art. 207 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. 

Osobie skreślonej z listy doktorantów nie przysługuje prawo do wznowienia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Skreślony doktorant może powrócić do Szkoły Doktorskiej wyłącznie po ponownym odbyciu procesu rekrutacji. 

Doktorant musi znać Regulamin Szkoły Doktorskiej, Program kształcenia i obowiązujące go przepisy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. 

Informacje ogólne:

Sekcja ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami pok. 3 bud E parter

http://www.bon.uew.pl

Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami: dr Krystyna Gilga

Aktualne godziny dyżuru: http://www.bon.uew.pl

Kontakt mailowy: [email protected]

Większość obiektów dydaktycznych i administracyjnych Uczelni przystosowana jest częściowo do potrzeb osób niepełnosprawnych z punktu widzenia ich dostępności. W przypadku studentów mających problemy z poruszaniem się Dział Nauczania po uzyskaniu informacji z Dziekanatu planuje zajęcia w taki sposób, aby wszystkie zajęcia były w budynkach dostępnych.

Doktoranci z niepełnosprawnością mają również bezpłatny dostęp do miejsc parkingowych na terenie kampusu (Karta parkingowa).

Ponadto, dla doktorantów z niepełnosprawnością organizowane są dodatkowe zajęcia językowe prowadzone przez pracowników SJO. Zapisy zawsze na początku semestru zimowego. Zajęcia te mają charakter zindywidualizowany i dopasowany do potrzeb studentów.

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia