Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UEW

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UEW

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi etapami procesu rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej UEW. Poniżej zamieściliśmy opis siedmiu kolejnych kroków, które należy wykonać, aby spełnić wszystkie proceduralne wymagania, przed którymi co roku stają nasi kandydaci:

 1. Zapoznaj się z zasadami. 
 2. Wybierz potencjalnego promotora, ustal z nim temat pracy doktorskiej oraz projekt Indywidualnego Planu Badawczego.
 3. Zarejestruj się w elektronicznym systemie rekrutacji.
 4. Skompletuj wymagane dokumenty i umieść skany w Elektronicznym Systemie Rekrutacji IRK.
 5. Śledź na swoim koncie w systemie rekrutacyjnym informacje na temat swojego statusu na 1. i 2. etapie rekrutacji.
 6. Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej i zgłoś się na nią zgodnie z terminem.
 7. Zapoznaj się z wynikami rekrutacji.

Zapoznaj się z zasadami

 • Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.
 • O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia.
 • Rekrutacja jest przeprowadzana w trybie konkursowym w poszczególnych dyscyplinach przez komisję rekrutacyjną.
 • Rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 83/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2024/2025.

Zapoznaj się ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji tutaj.

Zapoznaj się ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji tutaj.

System rejestracji jest otwarty do 20 lipca 2023 roku.

UWAGA! Niektóre dokumenty należy wgrać do systemu rekrutacyjnego w dwóch wersjach: PDF i edytowalnej (.doc, .docx itp).

HARMONOGRAM PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJRekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2023/2024
W rekrutacji mogą brać udział Kandydaci posiadający tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny
27 maja – 14 lipca 2024 r.do godziny 23.59Rejestracja Kandydatóww systemie elektronicznej rejestracji Kandydatów – IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)Kandydaci wgrywają wszystkie wymagane dokumenty do systemu, w rekrutacji biorą udział tylko osoby, które umieszczą w systemie IRK komplet wymaganych dokumentów.
I i II ETAP REKRUTACJI
16 lipca – 9 sierpnia 2024 r.Ocena projektu IPB złożonego przez Kandydata oraz pozostałych kryteriów rekrutacyjnychCzłonkowie Komisji Rekrutacyjnej z danej dyscypliny, w jakiej Kandydat ma zamiar przygotowywać rozprawę doktorską, oceniają złożone przez Kandydatów projekty Indywidulanego Planu Badawczego.IPB musi uzyskać minimum 10 punktów, aby Kandydat został zakwalifikowany do II etapu rekrutacji.Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny pozostałych kryteriów rekrutacyjnych (skany dokumentów wgrane do systemu IRK).Na podstawie przyznanej punktacji Kandydat zostanie dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej.Do rozmowy dopuszczany jest kandydat, który uzyska minimum 40 punktów z poprzednich etapów.
do 14 sierpnia 2024 r.,do godz. 15.00Informacja na temat zakwalifikowania siędo rozmów z Komisją Rekrutacyjną.Planowany terminrozmowy kwalifikacyjnej:27 września 2023 r.Na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym Kandydata pojawi się informacja o tym, czy został on zakwalifikowany do rozmowy z Komisją Rekrutacyjną.Wszelkie informacje dotyczące Kandydata i terminów rozmów kwalifikacyjnych będą widoczne na jego Indywidulanym Koncie Rekrutacyjnym w systemie IRK.Dokładną informację o dacie, godzinie i trybie odbywania rozmów oraz o szczegółach technicznych Kandydat otrzyma na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym najpóźniej do 14 sierpnia.
do 11 września 2024 r., do godz. 12.00Złożenie oryginałów dokumentów w Biurze Szkoły DoktorskiejKandydat zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną zobowiązany jest do 11 września złożyć oryginały dokumentów w Biurze Szkoły Doktorskiej. Należy złożyć oryginały wszystkich wymaganych dokumentów. Komisja Rekrutacyjna nie akceptuje żadnych dokumentów poza wgranymi do systemu do 20 lipca.
III ETAP REKRUTACJI
24 września 2024 r.Rozmowy kwalifikacyjne Kandydatów do Szkoły DoktorskiejDokładny termin rozmowy Kandydaci znajdą w systemie IRK. Rozmowy są prowadzone przez Komisję Rekrutacyjną, w zależności od sytuacji epidemiologicznej odbędą się one na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu lub on-line.Przed wejściem na rozmowę Kandydaci podpisują oświadczenie kandydata.
do 30 września 2024 r., do godz. 18.00Ogłoszenie ostatecznej listy Kandydatów przyjętych do Szkoły DoktorskiejOgłoszenie ostatecznej listy Kandydatów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UEW nastąpi w formie komunikatów na Indywidualnych Kontach Rekrutacyjnych Kandydatów. KONIEC REKRUTACJI

Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UEW następuje w drodze wpisu na listę doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu po spełnieniu przez Kandydata wszystkich warunków przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

Wybierz potencjalnego promotora, ustal z nim temat pracy doktorskiej, zakres i przedmiot prac badawczych oraz projekt Indywidualnego Planu Badawczego

Zapoznaj się z listą kandydatów na promotorów, która jest dostępna pod tym odnośnikiem:  https://sd.uew.pl/promotorzy/

Projekt Indywidualnego Planu Badawczego jest dostępny do pobrania tutaj.

Zarejestruj się w elektronicznym systemie rekrutacji IRK:

SYSTEM REKRUTACJI IRK

Zapoznaj się ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji tutaj.

System rejestracji będzie otwarty 0d 27 maja do 14 lipca 2024 roku.

Skompletuj wymagane dokumenty i umieść skany w Elektronicznym Systemie Rekrutacji IRK

W rekrutacji biorą udział tylko kandydaci, którzy we wskazanym terminie wgrają do systemu elektronicznej rejestracji Kandydatów – IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) komplet wymaganych dokumentów. W rekrutacji brane pod uwagę są wyłącznie dokumenty, które znajdą się w systemie elektronicznym (nie można ich później podmieniać lub uzupełniać). Osoby zakwalifikowane do trzeciego etapu rekrutacji (rozmowa kwalifikacyjna) są zobowiązane dostarczyć w terminie komplet oryginałów do Biura Szkoły Doktorskiej.

UWAGA: Uprzejmie prosimy o wgranie niektórych dokumentów w dwóch formach – .PDF i edytowalnej (.doc, .docx).

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym kandydat jest zobowiązany do wgrania we wskazanym terminie do systemu rekrutacji następujących dokumentów:

 • Odpisu dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego uprawniającego – skan (.PDF) .
 • Dokumentu poświadczającego znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2, w tym certyfikat lub dyplom ukończenia studiów (w tym suplement). Jeżeli jest to inny język niż język angielski, kandydat zobowiązany jest dodatkowo dołączyć dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 – skan (.PDF). 
 • Jednej fotografii formatu legitymacyjnego – skan (.JPG) oraz oryginał przy składaniu dokumentów.
 • Wykazu publikacji i dokumentów potwierdzających dotychczasowe osiągnięcia badawcze, w tym wystąpienia konferencyjne (wzór w dokumentach do pobrania) – skan (.PDF) oraz wersja edytowalna (.DOCX, .DOC).
 • Oświadczenia autora w razie wykazania publikacji wieloautorskich – skan (.PDF).
 • Dodatkowych dokumentów świadczących o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej, np. zaświadczenia o odbytych stażach naukowych – skany w jednym pliku (.PDF).
 • Projektu Indywidualnego Planu Badawczego (wzór w Uchwale Senatu 83/2023), w którym zawarty został w szczególności:
  • problem badawczy,
  • cele badań,
  • hipotezy badawcze / pytania badawcze,
  • metody badawcze,
  • ramowy harmonogram badań,
  • przegląd literatury przedmiotu badań,
  • możliwości komercjalizacji badań (wzór w dokumentach do pobrania) – skan (.PDF) oraz wersja edytowalna (.DOCX, .DOC)  
 • Opinii i zgody kandydata na promotora (wzór w dokumentach do pobrania) – skan (.PDF). 
 • Ankiety o statusie kandydata (wzór w dokumentach do pobrania) – skan (.PDF).
 • Oświadczenie kandydata o wyborze Szkoły Doktorskiej UEW (wzór w dokumentach do pobrania) – skan (.PDF).  

Śledź na swoim koncie w systemie rekrutacyjnym informacje na temat swojego statusu.

Indywidualne Konto Rekrutacyjne Kandydata jest miejscem, w którym znajdziesz wszystkie aktualne i wiążące informacje na temat swojego statusu. Pojawi się tam informacja o tym, czy zostałeś/-łaś zakwalifikowany/-na do rozmowy z komisją rekrutacyjną. Będzie tam też podany dokładny termin i miejsce tej rozmowy. Do trzeciego etapu (rozmowy kwalifikacyjnej) dopuszczany jest kandydat, który uzyska minimum 40 punktów z poprzednich etapów.

Szczegółowe informacje na temat punktacji uzyskiwanej na 1. i 2. etapie rekrutacji można znaleźć w Uchwale Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 83/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2024/2025.

Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej i zgłoś się na nią zgodnie ze wskazanym terminem

Dokładna informacja o rozmowie kwalifikacyjnej – terminie i miejscu – znajdzie się w na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym Kandydata. Do trzeciego etapu (rozmowy kwalifikacyjnej) dopuszczany jest kandydat, który uzyska minimum 40 punktów z poprzednich etapów. W celu wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany jest do dostarczenia do Biura Szkoły doktorskiej następujących dokumentów:

 1. Podanie (ankieta) o przyjęcie do Szkoły – wygenerowane z systemu rekrutacji IRK,
 2. Kwestionariusz osobowy – wygenerowany z systemu rekrutacji IRK,
 3. Odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego.
 4. Dokumenty poświadczające znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2, w tym certyfikat lub dyplom ukończenia studiów (w tym suplement). Jeżeli jest to inny język niż język angielski, kandydat zobowiązany jest dodatkowo dołączyć dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2.
 5. Jedna fotografia formatu legitymacyjnego.
 6. Wykaz publikacji i dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia badawcze, w tym wystąpienia konferencyjne.
 7. Dodatkowe dokumenty świadczące o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej, np. zaświadczenia o odbytych stażach naukowych.
 8. Projekt Indywidualnego Planu Badawczego (IPB), w którym zawarty został w szczególności:
  • problem badawczy,
  • cele badań,
  • hipotezy badawcze / pytania badawcze,
  • metody badawcze,
  • ramowy harmonogram badań,
  • przegląd literatury przedmiotu badań,
  • możliwości komercjalizacji badań (wzór),
 9. opinia i zgodę kandydata na promotora.
 10. Ankieta o statusie kandydata.
 11. Oświadczenie kandydata o wyborze Szkoły Doktorskiej UEW.  

Szczegółowe informacje na temat przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej i punktacji uzyskiwanej podczas rozmowy można znaleźć w Uchwale Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 4/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2022/2023.

Ocena kandydata w ramach rozmowy kwalifikacyjnej

W rozmowie kwalifikacyjnej (ocenianej w skali od 0 do 30 punktów) bierze się pod uwagę:

 • kompetencje i predyspozycje do prowadzenia pracy naukowej, umiejętności merytorycznej wypowiedzi i komunikacji, logicznego formułowania wypowiedzi w tym przygotowanie metodyczne kandydata istotne z perspektywy prowadzenia badań w dyscyplinie (0-10 pkt);
 • motywację kandydata do podjęcia kształcenia w Szkole (0-10 pkt);
 • wiedzę kandydata z zakresu dyscypliny, w jakiej zamierza przygotować rozprawę doktorską, znajomość literatury, wiedzę na temat środowisk i ośrodków naukowych – krajowych, zagranicznych i poprawne posługiwanie się kategoriami naukowymi oraz umiejętność argumentacji w obrębie dyscypliny naukowej, z jaką wiąże się wybrana przez kandydata tematyka, a także umiejętność rozróżnienia metodyki i metodologii badań naukowych (0-10 pkt).

Wynik rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Ogłoszenie ostatecznej listy Kandydatów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UEW znajdzie się w formie komunikatów na Indywidualnych Kontach Rekrutacyjnych Kandydatów.

Liczbę punktów stanowiącą podstawę przyjęcia do Szkoły ustala Komisja, ale liczba ta nie może być niższa od 50. Komisja ustala listę rankingową kandydatów, którzy uzyskali wymaganą minimalną liczbę punktów oraz ogłasza listę osób przyjętych zgodnie z limitem przyjęć określonych przez Rektora.

Jeżeli liczba osób ubiegających się o przyjęcie do Szkoły i spełniających warunki przyjęcia jest większa niż limit miejsc ustalony przez Rektora, do Szkoły zostaną przyjęte osoby, które w toku postępowania kwalifikacyjnego uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UEW następuje w drodze wpisu na listę doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu po spełnieniu przez Kandydata wszystkich warunków przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

Zestawienie punktów uzyskiwanych na etapie I, II i III:

Lp. Treść Skala punktów 
1. Ocena projektu Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) na I etapie rekrutacji (minimum 10 pkt., żeby przejść do kolejnego etapu)0-20 pkt
2.Ocena na dyplomie na II etapie rekrutacji0-20 pkt
3. Ocena pozostałych kryteriów rekrutacyjnych na II etapie – aktywność naukowa, społeczna, organizacyjna i publikacyjna (minimum 40 pkt., zeby przejść do 3 etapu) 0-30 pkt
4. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana w skali od 0 do 30 punktów, przy ocenie której bierze się pod uwagę:  0-30 pkt
a) kompetencje i predyspozycje do prowadzenia pracy naukowej, umiejętności merytorycznej wypowiedzi i komunikacji, logicznego formułowania wypowiedzi w tym przygotowanie metodyczne kandydata istotne z perspektywy prowadzenia badań w dyscyplinie (0-10 pkt);  
b) motywację kandydata do podjęcia kształcenia w Szkole (0-10 pkt);  
c) wiedzę kandydata z zakresu dyscypliny, w jakiej zamierza przygotować rozprawę doktorską, znajomość literatury, wiedzę na temat środowisk i ośrodków naukowych – krajowych, zagranicznych i poprawne posługiwanie się kategoriami naukowymi oraz umiejętność argumentacji w obrębie dyscypliny naukowej, z jaką wiąże się wybrana przez kandydata tematyka, a także umiejętność rozróżnienia metodyki i metodologii badań naukowych (0-10 pkt). 

Dokumenty do pobrania dla kandydatów

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia